آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص ارزش اضافي

اين شاخص از تفاضل دستمزد سرانه از ارزش افزوده سرانه به دست مي‌آيد. طبعاً بالابودن ميزان مقداري اين شاخص حكايت از ظرفيت فعاليت مورد نظر براي جذب نيروي كار بيشتر دارد. بنابراين چنين فعاليتي ا زنقطه نظر اشتغال‌زايي در اولويت قرار خواهد گرفت.