آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص ميزان تمركز

توزيع مناسب و هماهنگ فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال يك صنعت بين زير بخش هاي آن، مي‌تواند به‌عنوان يك امتياز مثبت براي صنعت مورد نظر محسوب گردد. به منظور برآورد ميزان تمركز فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال در زيربخش‌هاي صنعت برق از شاخص هرفيندال استفاده خواهد گرديد.

شاخص تمركز هرفيندال از حاصل جمع مجذور سهم اشتغال‌زايي و ارزش افزوده زير بخش‌هاي صنعت نسبت به كل صنعت بدست مي‌آيد.

اين شاخص هر اندازه به صفر نزديك باشد حكايت از توزيع هماهنگ و مناسب فعاليت‌هاي صنعت برق بين زيربخش‌هاي خود دارد.