آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > بعد مالي و اقتصادي در آرمان صنعت برق

چرخه توسعه مشاركت عمومي، ‌تامين برق مطمئن و اقتصادي، و ارتقاء رضايت همگاني به‌عنوان جمله عمومي آرمان صنعت برق ايران در نظر گرفته شده است. گرچه برق به‌عنوان زيربناي توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي جوامع امروزي در نظر گرفته مي‌شود ولي اين اهميت و حساسيت مانع از آن نيست كه ماهيت فعاليت‌هاي توليد، ‌انتقال و توزيع برق به‌عنوان فعاليت‌هاي بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفته شده و با شاخص‌هاي مالي و اقتصادي ارزيابي شود. براي استفاده‌كنندگان از برق، ‌قيمت آن، كه خود متاثر از كارآيي مالي و اقتصادي بنگاههاي برق است، عامل بسيار مهمي به شمار آمده و از تعيين‌كننده‌ترين عوامل در رضايت‌مندي آنان محسوب مي‌شود. از طرف ديگر مشاركت عمومي در سرمايه‌گذاري براي توليد و يا توزيع برق مستلزم اين است كه اين فعاليت‌ها داراي سودآوري مناسبي بوده و از نظر سرمايه‌گذاران، آينده روشني براي آنها متصور باشد.