آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > وضعيت فعلي و آرماني شاخص‌ها > شاخص روند سرمايه گذاري

در محاسبه اين شاخص مي‌بايست اشاره نمود براي محاسبه اين روند از دو معيار به شرح زير استفاده مي‌نماييم.

الف- شاخص روند سرمايه‌گذاري براساس سال مبنا 1374 :

در اين شاخص درصد حجم سرمايه‌گذاري در هر سال نسبت به سال 1374 محاسبه گرديده و درصد آن به شرح جدول شماره 4-8 نشان داده مي‌شود.

جدول شماره 4-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص روند سرمايه گذاري 100 8/155 55/189 05/239 19/280 19/341 11/485 93/590 58/643

نمودار مربوط به شاخص روند سرمايه‌گذاري در صورتي كه سال مبنا سال 1374 در نظر گرفته شود به شرح نمودار شماره 4-8 خواهد بود.

نمودار شماره 4-8

ب- شاخص روند سرمايه‌گذاري هرسال نسبت به يك سال قبل :

در اين شاخص درصد حجم سرمايه‌گذاري در هر سال نسبت به يك سال قبل محاسبه گرديده و درصد آن به شرح جدول شماره 5-8 نشان داده مي‌شود.

جدول شماره 5-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص روند سرمايه گذاري 100 8/155 67/121 11/126 21/117 77/121 18/142 81/121 91/108

نمودار مربوط به شاخص روند سرمايه‌گذاري در صورتي كه نسبت درصد حجم سرمايه‌گذاري در هرسال نسبت به يك سال قبل در نظر گرفته شود به شرح نمودار شماره 5-8 خواهد بود.

نمودار شماره 5-8

مقدار آرماني شاخص فوق :

رسيدن به عدد 135 درصد و حفظ آن ، به‌عنوان وضعيت آرماني مدنظر قرار دارد.