آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > وضعيت فعلي و آرماني شاخص‌ها > شاخص بهره وري عامل سرمايه

در محاسبه اين شاخص مي بايست درصد درآمد كل حاصل از فروش انرژي به سرمايه كل محاسبه گردد. لازم بذكر است در صنعت برق به جاي سرمايه كل از ارزش دفتري تاسيسات استفاده مي‌شود. شرح محاسبات انجام‌شده در جدول شماره 7-8 ذكر گرديده است.

جدول شماره 7-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص‌ بهره‌وري عامل سرمايه 05/8 02/11 22/13 48/16 93/20 25/22 39/7 84/8 89/9

نمودار مربوط به شاخص بهره‌وري عامل سرمايه به شرح نمودار شماره 7-8 خواهد بود. تغيير ناگهاني عدد فوق در سال 80 بخاطر موضوع تجديد ارزيابي مي‌باشد.

نمودار شماره 7-8

وضعيت آرماني شاخص بهره‌وري عامل سرمايه :

رسيدن به عدد 25 درصد به‌عنوان وضعيت آرماني مدنظر مي‌باشد.