آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > وضعيت فعلي و آرماني شاخص‌ها > شاخص تغييرات بازده سرمايه

در اين شاخص نسبت سود به كل سرمايه يا به عبارت ديگر نسبت سود به كل ارزش دفتري تاسيسات محاسبه مي‌شود. لازم بذكر است چون شركتهاي برق منطقه‌اي در صنعت برق عمدتاً زيان‌ده مي‌باشند، بنابراين محاسبه اين شاخص امكان پذير نيست.