آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > وضعيت فعلي و آرماني شاخص‌ها > شاخص بهره وري كل

در اين شاخص نسبت درآمد كل به هزينه كل به شرح جدول شماره 8-8 محاسبه مي‌گردد.

جدول شماره 8-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص‌ بهره‌وري كل 23/1 32/1 42/1 57/1 65/1 55/1 60/0 00/1 03/1

نمودار مربوط به شاخص بهره‌وري كل به شرح نمودار شماره 8-8 خواهد بود. كاهش ناگهاني شاخص فوق در سال 80 به دليل تجديد ارزيابي مي‌باشد.

نمودار شماره 8-8

وضعيت آرماني بهره‌وري كل :

رسيدن به عدد 4/1 طي پنج سال آينده به‌عنوان وضعيت آرماني شاخص فوق مد نظر مي‌باشد.