آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > مقدمه

تاريخچه و سابقه ايمني به دوران انسانهاي اوليه برمي‌گردد. انسانهايي كه با استفاده از امكانات اوليه وابتدايي سعي در دفاع از خود و ايجاد امنيت مالي و جاني خويش داشتند.

بعد علمي ايمني همزمان با جنگ جهاني اول وبه دليل مشكلات به وجود آمده براثرجنگ مورد توجه قرارگرفت وپس از آن با پيشرفت تكنولوژي، ايمني و مسائل مربوط به آن نيز از دو بعد علمي و عملي پيشرفت كرده وگسترده‌ترشدند. بر اساس همين اصول هرچه يک صنعت در راستاي توسعه و مدرنتيه گام‌هاي بزرگتري برمي‌دارد، لزوما ً‌بايد به ايمني و بهداشت كار افراد توجه بيشتري داشته باشد.

زماني بيشتر به اهميت موضوع پي‌ميبريم که بدانيم درجهان سالانه 5/3 ميليون (مردوزن ) به دليل حوادث ناشي از کار جان خود را ازدست مي‌دهند. 270 ميليون حادثه شغلي و 160 ميليون بيماري ناشي از كار، ديگر آمار ذكرشده ميباشند. بنابر اعلام سازمان جهاني بهداشت كار(ILO) در سال 1993خسارتهاي ناشي از اين حوادث بالغ بر 500 ميليارد دلار برآورد شده است.

همچنين بر طبق اعلام سازمان جهاني بهداشت كار و نيزBritish Safety Council ، خطرات برق بيست برابرمرگبارتر و بيشتر از خطرات درصنايع ديگرهستند واين امربيان كننده لزوم توجه بسيار بيشتر و حساس‌تري درصنعت برق به بعد ايمني ميباشد.

دركشورما نيز، با توجه به اينكه صنعت برق يكي ازصنايع موفق بوده و همگام با سايركشورهاي جهان درحال توسعه ميباشد، ايمني و بهداشت كار مورد توجه قرارگرفته است و اقدامات فراواني درجهت"دستيابي به ايمني بالاتر" ‌انجام گرفته است و با توجه به آرمان صنعت برق که ارتقاء رضايت همگاني، همگام با توسعه مشارکت مردمي را مورد توجه قرار داده است، بازهم نيازبه توجه بيشتر و اقدامات جدي‌تردر اين زمينه احساس مي‌شود.