آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > روشهاي متداول ايجاد ايمني > ايمني افراد درصنعت برق

بنابردلائلي كه گفته شد ايمني افراد يكي ازمهمترين اهداف صنعت برق مي‌باشد.

ايمني افراد شامل دو گروه افراد اجرايي و مشتركين مي‌گردد كه تاكنون اقدامات زير در مورد ايمني افراد اجرايي صورت پذيرفته است :

الف )تدوين استانداردهاي وزارت نيرودربخش‌هاي توليد، انتقال وتوزيع برق

ب ) تشکيل کميته‌هاي فعال در وزارت نيرو به منظور بازنگري و تنظيم مقررات ايمني و کنترل ضايعات و انجام تحليل‌هاي مورد نياز

ج) تدوين چارت سازماني و تعيين مديران، کارشناسان و مسئولين ايمني در سطوح مختلف در سازمانها به منظور اجراي شرح وظايف تدوين‌شده و نظارت بررعايت استانداردها و ارزيابي آنها

د ) برگزاري همايش‌ها، جلسات و گردهمايي‌هاي ايمني

ه ) تشكيل كميته‌هاي حفاظت و ايمني

و ) ارائه آموزش‌هاي ايمني و کنترل ضايعات براي پرسنل و پيمانكاران

ز ) تدوين جداول تنبيه و تشويق پرسنل اجرايي از بعد ايمني

ح ) تجزيه وتحليل حوادث و ارائه پيشنهادات اصلاحي

قابل به ذكراست فعاليت‌هاي مذكور كه طي سالهاي گذشته انجام پذيرفته‌اند، ‌بسيار اثربخش بوده‌اند، امّا نمودار و آمارها نشان مي‌دهند كه صنعت برق به دليل اهميت ويژه‌اي كه دارد، همچنان نيازمند توجه بيشتر به اين مهم است. به نمودارهاي1 و 2 توجه نماييد.(1)

علاوه‌بر‌اين بر اساس آمار منتشره سازمان آتش‌نشاني، مرگ‌ومير ناشي از برق در سال 77 درکل کشور 168 نفر و در سال 78 به تعداد 142 نفر بوده است همچنين اين آمار حاکي است در سال 77 تعداد 4855 حادثه آتش‌سوزي ناشي از برق که به دليل عدم آگاهي و عدم رعايت نکات ايمني توسط مشترکين ميباشد در کشور رخ داده است. خسارات مالي به بار آمده بر اثر اين گونه حوادث بسيار بالا و قابل ملاحظه اند که ذکر آمار آنها درحوصله اين بحث نيست.

از باب ايمني پرسنل اجرايي در صنعت برق، شبکه بي برق وجود ندارد مگر اينکه چهار عمل کليدي: قطع مدار، آزمايش مدار، تخليه مدار و بستن ارت موقت در طرفين محل کار و در معرض ديد فرد مجري انجام پذيرد. تجربه نشان داده است که بيش از 90% حوادث برق‌گرفتگي بدليل عدم رعايت يکي از اصول فوق به جهت بي‌دقتي و يا اشتباه پرسنل اتفاقات وتعميرات ميباشد. لذا توجه به ساختار نيروي انساني در اين بخش و تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آموزش موردنياز بسيار موثر خواهد بود.