آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > روشهاي متداول ايجاد ايمني > ايمني تأسيسات و تجهيزات در صنعت برق

همانطور که در مقدمه ذکر گرديد ايمني تأسيسات وتجهيزات در دو بعد تأسيسات برقي مشترکين وتجهيزات برقرساني بايد بطور خاص و جداگانه مورد توجه قرار گيرد.

در مورد ايمني تأسيسات شرکتها مي‌توان گفت بعضي از شرکتها بصورت خاص اقداماتي انجام داده‌اند از قبيل:

الف) بررسي حوادث و تحليل آنها

ب) لحاظ نمودن موارد و اصول ايمني در سفارش خريد و نصب تجهيزات شبکه

ج )رسيدگي به شبکه‌هاي فرسوده

در نمودار 3 (2) به عنوان يک الگو مي‌توان تحليلي از وضعيت حوادث برروي تأسيسات شرکت‌ها ارائه داد. البته در اين بررسي افزايش حجم تاسيسات اضافه‌شده در طي اين مدت نيز بايد مد نظر قرار گيرد.

دومين بعد ايمني تأسيسات وتجهيزات، توجه به ايمني تأسيسات مشترکين مي‌باشد، ضمن اينکه بايد توجه داشت که برابر مقررات موجود، وزارت نيرو و سازمانهاي وابسته مسئوليت ايمني در برق را تا محل نصب لوازم اندازه‌گيري دارا ميباشند و بعد از آن به عهده مشترکين است، از طريق پرداخت خسارت به وسيله بيمه اقدامي مثبت در راستاي حفظ منافع مشترکين صورت پذيرفته است ليکن براي نيل به ايمني بالاي تأسيسات مشترکين، ضروري است اقدامات عملي‌تري از قبيل تدوين استانداردهاي اجباري ساختمان و لوازم خانگي و نظارت دقيق بر اجراي آنها و ايجاد ضمانت اجرايي آنها و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني مناسب به مشترکين انجام پذيرد.