آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > نتيجه گيري

اهم مطالب مبحث ايمني در جداول پيوست در سه شاخص اصلي شامل ايمني افراد – ايمني تاسيسات – ايمني مواد و محصول ، در هشت بستر سازماني و دوازده استراتژي که در برنامه عملياتي مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، خلاصه شده است.

رديف شاخص بسترهاي سازماني استراتژيها
1 ايمني افراد کارکنان

1- شناسايي و ثبت کانون هاي خطر و بررسي و تعيين راه حلهائي جهت کاهش و حذف خطر ات

2- توسعه و بروز نمودن قوانين ايمني ، دستورالعملها، بخشنامه ها و استانداردها و تنظيم روشي براي توسعه هشدارهاي ايمني در محيط کار و برخورد قاطع با خاطيان

3- توسعه آموزش هاي کاربردي ايمني

4- توسعه نظارت مستمر مسئولين ايمني از واحدهاي اجرائي (ساختار افسر ايمني)

5- ارتقاء سطح ساختار و سطح دانش پرسنل اتفاقات و عمليات با محوريت توسعه عمليات خط گرم .

پيمانکاران

1- شناسايي و ثبت کانون هاي خطر و بررسي و تعيين راه حلهائي جهت کاهش و حذف خطر ات

2- توسعه و بروز نمودن قوانين ايمني ، دستورالعملها، بخشنامه ها و استانداردها و تنظيم روشي براي تنظيم قراردادهاي في ما بين و توسعه هشدارهاي ايمني در محيط کار و برخورد قاطع با خاطيان

3- توسعه آموزش هاي کاربردي ايمني

4- توسعه نظارت مستمر مسئولين ايمني از واحدهاي اجرائي (ساختار افسر ايمني)

مشترکين و مردم

1- شناسايي و ثبت کانون هاي خطر و بررسي و تعيين راه حلهائي جهت کاهش و حذف خطر ات

2- توسعه و بروز نمودن قوانين ايمني ، دستورالعملها، بخشنامه ها و استانداردها و تنظيم روشي براي توسعه هشدارهاي ايمني در محيط کار و برخورد قاطع با خاطيان

3- اطلاع رساني و فرهنگ سازي موثر از خطرات احتمالي برق و وظايف مردم در اين خصوص

4- اطلاع رساني در خصوص ضرورت حفظ حريم برق و خطرات ناشي از عدم رعايت آن و کنترل بر رعايت توسط مردم

2 ايمني تاسيسات تجهيزات برق

1- شناسايي و ثبت کانون هاي خطر و بررسي و تعيين راه حلهائي جهت کاهش و حذف خطر ات

2- توسعه برنامه سرويس و نگهداري پيشگيرانه

3- بازنگري استانداردها وبه روز نمودن آنها با توجه به تغييرات وتوسعه وپيشرفت هاي انجام شده و نظارت بر استفاده از تجهيزات استاندارد

تجهيزات مشترکين

1- شناسايي و ثبت کانون هاي خطر و بررسي و تعيين راه حلهائي جهت کاهش و حذف خطر ات

2- تشکيل جلسات مشترک با سازمان نظام مهندسي ، صنايع، استانداردها و ..... بمنظور بکارگيري تمهيدات ايمني درساخت تجهيزات برقي خانگي وهمچنين تدوين استانداردهاي اجباري ساختمانها و نظارت بر حسن اجرا

3- تدوين و ابلاغ دستورالعمل براي ضرورت وجود مولدهاي اضطراري آماده به کار در ساختمانها و محلهاي حساس و کنترل مستمر توسط مسئولين ايمني شرکتها

3 ايمني مواد و محصول شبکه

برنامه ريزي جهت جلوگيري از توسعه حوادث

مديريت بحران

1- شناسايي و ثبت کانون هاي خطر و بررسي و تعيين راه حلهائي جهت کاهش و حذف خطر ات

2- بروز رساني نظام نامه بحران و آموزش مديريت بحران و انجام مانورهاي لازم و تجهيز ستادهاي بحران