تماس با ما > ارتباط با مدیران

واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت موضوع پاسخگویی شماره تماس پست الکترونیکی سازمانی نمابر
مدیرعامل و هیات مدیره هانیه حدادیان مسئول پیگیری درخواست مردمی 27935642 hadadian@tavanir.org.ir 88644959
معاونت هماهنگی توزیع مجید افشانی کارشناس IT معاونت هماهنگی توزیع 27935803 afshani@tavanir.org.ir 88645043
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل خلیل ظریفی خامنه معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

1) ارتباط با رسانه ها

2) فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف برق

3) امور بین الملل

4) هفته نامه پیک برق

5) مجله صنعت برق

6) تکریم ارباب رجوع

21839913 KHAMENH@TAVANIR.ORG.IR 99994128
دفتر حقوقی سیما نام آوریان کارشناس ارشد مقررات امور حقوقی 27935144 - 88773043
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات و آمار كبري بژه مسئول دفتر فناوري اطلاعات و آمار

27935560

27935561

bezheh@tavanir.org.ir 88644947
نظام پیشنهادهای شرکت توانیر بهاره جانقلی کارشناس مطالعات راهبردی

1) تعالی سازمانی صنعت برق

2) بهره وری در صنعت برق

3) نظام پیشنهادهای شرکت توانیر

27935363 jangholi@tavanir.org.ir 88645037
دفتر امور تحقیقات برق پروین لعلی کارشناس ارشد ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی حوزه تحقیقات برق 91209922 Laali@tavanir.org.ir 99121121
  • چاپ مطلب