معاونت هماهنگي مالی، پشتیبانی و امور مجامع

وظايف معاونت هماهنگي مالی، پشتیبانی و امور مجامع به شرح زير تعيين مي‌شود: تأمين بموقع منابع مالي و تخصيص اعتبار و بودجه به مراكز هزينه شركت توانير و ايجاد روابط و هماهنگي با واحدهاي مالي شركتهاي تابعه صنعت برق - پيشنهاد خط‌مشي‌هاي مالي صنعت برق به مديريت شركت - نظارت در تنظيم برنامه‌هاي مربوط به جلسات مجامع عمومي شركتهاي تابعه و شركت در جلسات مجامع عمومي جهت ارائه نقطه نظرات تخصصي و قانوني، نظارت بر تنظيم صورتجلسات مجامع عمومي شركتهاي تابعه و تائيد آنها به عنوان دبير ارشد جلسات ادامه مطالب...

اطلاعیه

اخبار