صفحه اصلی

هدف

شناخت وتامين منابع انساني موردنيازجهت تحقق اهداف سازمان ازطريق بررسي سازمان وتهيه وتدوين سيستمها ، روشهاواستاندارها ، دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وكاربردي درمديريت . انجام پژوهش هاي توسعه منابع انساني وارائه خدمات پشتيباني لازم براي حوزه ستادي